จับตาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทยเวลานี้ คงต้องยอมรับว่าปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด ซึ่งราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ข้าวเปลือกเท่านั้น แต่ยังมีสินค้าเกษตรอีกหลายชนิดที่กำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจากสำนักเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่าสินค้าเกษตรของประเทศไทยหลายรายการกำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำ เริ่มต้นจากข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ซึ่งราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีพบว่าในปี 2555 มีราคาเฉลี่ย 10,156 บาทต่อตัน ปี 2556 มีราคาเฉลี่ย 8,763 บาทต่อตัน ปี 2557 มีราคาเฉลี่ย 7,753 บาทต่อตัน ปี 2558 ราคาเฉลี่ย 7,696 บาทต่อตัน และในเดือนตุลาคม 2559 มีราคาเฉลี่ย 7,487 บาทต่อตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลิย้อนหลัง 5 ปี พบว่าในปี 2555 ราคาเฉลี่ย 15,365 บาทต่อตัน ปี 2556 ราคาเฉลี่ย 14,859 บาทต่อตัน ปี 2557 ราคาเฉลี่ย 12,914 บาทต่อตัน ปี 2558 ราคาเฉลี่ย 11,918 ต่อตัน และเดือนตุลาคม 2559 ราคาเฉลี่ย 9,517 บาท

จะเห็นได้ว่าราคาข้าวเปลือกมีราคาลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ในระยะเวลาเพียง 5 ปี ราคาเฉลี่ยของข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% ลดลงถึง 2,669 บาท หรือ -26.2% ในขณะที่ข้าวเปลือกหอมมะลิ 5 ปีราคาเฉลี่ยลดลงถึง 5,848 บาท หรือ -38% และมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง

ด้านราคาถั่วเหลืองเกรดสกัดน้ำมัน ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี พบว่าปี 2555 ราคาเฉลี่ย 18.39 บาทต่อกิโลกรัม ปี 2556 ราคาเฉลี่ย 18.51 บาทต่อกิโลกรัม ปี 2557 ราคาเฉลี่ย 15.71 บาทต่อกิโลกรัม ปี 2558 ราคาเฉลี่ย 14.87 บาทต่อกิโลกรัม และเดือนตุลาคม 2559 ราคาเฉลี่ย 13.20 บาทต่อกิโลกรัม 

สำหรับมันสำปะหลังสดนั้นราคาเริ่มตกต่ำตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 จากเดิมที่เคยราคาเฉลี่ยเกิน 2 บาทต่อกิโลกรัม จนถึงวันนี้เป็นเวลา 1 ปีเต็มๆที่ราคาเฉลี่ยไม่เคยสูงถึง 2 บาทต่อกิโลกรัมอีกเลย โดยเฉพาะในเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมามีราคาเฉลี่ยเพียง 1.06 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น และหากเทียบราคาย้อนหลัง พบว่าในเดือนตุลาคม 2558 มีราคาเฉลี่ย 2.09 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งหมายความว่า 1 ปีที่ผ่านมาราคามันสำปะหลังสดนั้นมีราคาเฉลี่ยลดลงถึง 1.03 บาทต่อกิโลกรัม หรือ -49.28%

เช่นเดียวกับราคาอ้อยที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยราคาย้อนหลัง 5 ปีพบว่าในปี 2555 มีราคาเฉลี่ย 954 บาทต่อตัน ปี 2556 ราคาเฉลี่ย 917 บาทต่อตัน ปี 2557 ราคาเฉลี่ย 855 บาทต่อตัน ปี 2558 ราคาเฉลี่ย 850 บาทต่อตัน และปี 2559 ราคาเฉลี่ย 737 บาทต่อตัน ใน 5 ปีราคาเฉลี่ยลดลงถึง 217 บาทต่อตัน หรือ -22%

จากรายงานนี้จะเห็นได้ว่าราคาพืชเศรษฐกิจหลายชนิดโดยเฉพาะพืชไร่นั้นมีราคาตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องหลายชนิด บางชนิดมีราคาตกต่ำลงในอัตราที่สูงถึงเกือบ 50% ของราคาเฉลี่ยในรอบ 5 ปี การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำจึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข ไม่เฉพาะเพียงราคาข้าวเปลือกเท่านั้น


Reference

www.oae.go.th/download/price/monthlyprice/paddy14-15.pdf

www.oae.go.th/download/price/monthlyprice/paddyrice.pdf

www.oae.go.th/download/price/monthlyprice/soybeans.pdf

www.oae.go.th/download/price/monthlyprice/casava.pdf

www.oae.go.th/download/price/monthlyprice/sugarcane.pdf