ผู้หญิงกับการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและเท่าเทียมกัน

·  ในมุมมองของท่าน ผู้หญิงในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมให้ทำงานอย่างเพียงพอแล้วหรือยัง?

เราต้องดูเป็นส่วนไป สำหรับภาคธุรกิจส่วนใหญ่จะมีผู้หญิงเยอะ แต่ถ้าเป็นภาคแรงงาน ยังมีปัญหาในเรื่องของสัดส่วนนิดหน่อย ก็ไม่มากนัก ความน่าสนใจที่แตกต่างกันมากจะเป็นเรื่องของรายได้และโอกาส ซึ่งก็จะต้องพยายามส่งเสริมให้ความเหลื่อมล้ำพวกนี้ลดน้อยลงไป

·  ท่านคิดว่าอะไรคือปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมในภาคเศรษฐกิจ และในแต่ละภาคส่วนควรมีแนวทางในการแก้ปัญหานั้นอย่างไร?

เราต้องพิจารณาเป็นกรณีไป อย่างเช่นประเด็นชาย-หญิง มันอาจจะมีลักษณะของงานที่เอื้ออำนวยต่อเศรษฐกิจบางอย่าง ที่เหมาะกับเพศใดเพศหนึ่ง แต่ในลักษณะงานที่สามารถทำได้ทั้งผู้ชายผู้หญิง เราต้องพยายามส่งเสริมให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเข้าไปมีสัดส่วนในการช่วยสร้างเศรษฐกิจ เพราะเราเชื่อว่าจะทำให้เกิดความก้าวหน้า หรือการพัฒนาของเศรษฐกิจเป็นไปในลักษณะที่มีความสมดุล

·  ท่านมองว่าจำเป็นหรือไม่ที่ควรจะมีกฎหมายในเรื่องการกำหนดสัดส่วนในการทำงานภาคส่วนต่างๆ ของผู้หญิงในหลายระดับ?

การพูดถึงเรื่องกฎหมายเป็นสิ่งที่สำคัญ แล้วก็ต้องได้รับการออกกฎหมายที่มีมาตรฐาน สามารถบังคับใช้ได้ด้วย ถึงจะเรียกว่าเป็นกฎหมายที่ดี ดังนั้นการออกกฎหมายจะต้องมีความประณีต น่าจะเป็นโอกาสของการเปิดเวทีให้คนที่เข้าใจประเด็นปัญหาผู้หญิง อาจจะมีทั้งสองเพศช่วยเข้าไปร่วมกันคิดว่าจะทำกฎหมายอย่างไรหากจะต้องทำให้ออกมาดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้เป็นเรื่องที่เหมาะกับกาลเทศะว่าสมควรแก่เวลาหรือยัง

·  ในวันสตรีสากลถ้าต้องเริ่มจากตัวคุณ คุณจะเริ่มลงมือทำเพื่อให้สังคมเกิดความเท่าเทียมอย่างไร?

ที่ทำได้ทันทีก็คือพยายามบอกให้เยาวชนสตรีได้ตระหนักรู้ถึงความเป็นผู้หญิงของตนเองว่ามีคุณค่าและเคารพในสิทธิของตัวเอง ไปพร้อมๆ กับการบอกให้ผู้ชายได้รู้จักว่าคุณค่าของผู้หญิงเป็นอย่างไร และช่วยกันดูแลรักษาเพื่อที่ชายหญิงจะได้ร่วมจับมือกันในการที่จะสร้างสังคมที่จำเป็นต่อไป

นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์
อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  พรรคเพื่อไทย