คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เยี่ยมชม "หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี" ณจังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ณ.จังหวัดนครพนม ตามคำเชิญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ซึ่งได้เชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย ในหัวข้อ "วัดกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทย"

  หลังจากจบจากการบรรยายดังกล่าว คุณหญิงสุดารัตน์ ฯ ได้มีกำหนดการไปเยี่ยมชม "หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี" ซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะไปถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงสถาปนาพระราชวงศ์จักรีเนื่องจากยังอยู่ในห้วงเวลา สัปดาห์ที่ระลึก "วันจักรี 6 เมษายน"

  "หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี" ตั้งอยู่ ณ ริมอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม ห่างจากตัวจังหวัดเพียง 6 กิโลเมตร

  ในการนี้ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองนครพนม คนที่ 33 (2541 - 2542) และอดีต ส.ส.นครพนม ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการ ฯ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ ฯ สรุปว่า ในปี พ.ศ.2541 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองนครพนม กำนันตำบลหนองญาติ (นายประยูร เมืองโคตร) ได้เชิญไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำหนองญาติ โดยแจ้งว่าเป็นพื้นที่ ที่ในหลวง ร.9 และสมเด็จพระราชินีเคยมาประทับแรม

  ด้วยความสนใจในข้อมูลสำคัญดังกล่าว จึงเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองญาติ พบว่าสภาพของหนองน้ำตื้นเขิน เต็มไปด้วยผักตบชวาและป่าเตย กับทั้งมีราษฎรเข้าไปทำนาในหนองที่ตื้นเขิน ประมาณ 10 ครอบครัว

  เบื้องต้นได้หมุดหมายพื้นที่ที่ทั้งสองพระองค์เคยทรงประทับแรม เพราะอดีตผู้บังคับบัญชา (นายจรินทร์ กาญจโนมัย) ครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง กองการทะเบียน กรมการปกครอง เคยสอนไว้ว่า พื้นที่ใดที่ในหลวงและสมเด็จพระราชินี เคยเสด็จมาประทับแรม ซึ่งเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง ถือเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดนั้น ควรหมุดหมายไว้ แล้วพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ก็จะเป็นการถวายความจงรักภักดีและสามารถทำเงินรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าจังหวัดได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เพื่อความรอบคอบ จึงได้เดินทางเข้า กทม.เพื่อตรวจสอบข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยได้ไปตรวจสอบข้อมูลจากสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้

  1.หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี
  2.ห้องสมุดเฉพาะ สำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง
  3. หอภาพยนตร์ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า
  4. ห้องสมุด น.ส.พ.ไทยรัฐ

ผลการตรวจสอบข้อมูล ได้ข้อมูลสำคัญ ดังนี้
  1. ประมวลพระราชกรณียกิจเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมบำรุงขวัญทหารชายแดน ณ จังหวัดนครพนม ในวันที่ 14 มิถุนายน 2505 และทรงประทับพระบาทแรก ณ ริมอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ในเวลา 16.30 น.และทั้งสองพระองค์ทรงประทับแรมในกระโจมที่กองบัญชาการทหารสูงสุดจัดถวาย

  2. ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมบำรุงขวัญทหารชายแดน และทรงประทับแรมดังกล่าว

  จากนั้น นายอำเภอเมืองนครพนม จึงร่วมกับส่วนราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น และประชาชน ดำเนินการขุดลอกหนองญาติ กำจัดผักตบชวาและป่าเตย จนหนองน้ำสะอาด สร้างถนนล้อมรอบหนองญาติทุกด้าน จนสามารถแข่งเรือประเพณีได้มาจนทุกวันนี้   

  ต่อมาเมื่อได้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม ในปี พ.ศ.2544 ได้ร่วมกับส่วนราชการและท้องถิ่นพัฒนาหนองญาติมาตามลำดับ และในที่สุดได้ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน เพื่อพิจารณาจัดทำโครงการก่อสร้าง "หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี" เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ที่ทั้งสองพระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายมาเยี่ยมบำรุงขวัญทหารชายแดนยังพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล ซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นโดย ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ถวายความจงรักภักดีโดยได้นำเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ใช้งบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในปี 2549 จำนวน 50 ล้านบาท เป็นงบประมาณในการก่อสร้าง หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี เป็นอาคาร 2 ชั้น

  ชั้นแรก ประกอบด้วย
  - พระบรมสาทิสลักษณ์พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็นภาพวาดสีน้ำมัน
  - ประวัติเมืองนครพนม จากอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ สู่มรุกขนคร และสถาปนาเป็นเมืองนครพนมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
  - ลำดับราชสกุลวงศ์
  - ภาพตราพระราชลัญจกร
  - พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์โดยสังเขป
  - ภาพหายากที่ในหลวง ร.9 และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนห่างไกลและทุรกันดาร ถึง 17 ครั้ง

  ชั้นสอง  ประกอบด้วย
  - พิพิธภัณฑ์ ชนเผ่า 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ได้แก่ ชนเผ่าผู้ไท  ญ้อ กะเลิง ข่า โส้ กวน แสกอีสาน(ลาว) และ 2 เชื้อชาติ ได้แก่เชื้อชาติ จีน และเวียตนาม
  - ห้องฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ จัดฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดนครพนม

  ปัจจุบันหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี อยู่ในการกำกับดูแลของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการศึกษา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจำนวนมาก

  ประการสำคัญ จังหวัดนครพนมได้จัดให้มีพิธีสำคัญ ในวันสำคัญ เช่น
  - การวางพวงมาลา ในวันจักรี วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี
  - วันที่ 5 ธันวามหาราช
  - วันเด็กแห่งชาติ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ได้แนะนำให้ทำการประชาสัมพันธ์ชวนเชิญนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม "หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี" อย่างกว้างขวาง เพราะเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีที่ทุกภาคส่วนตั้งแต่ส่วนราชการ ท้องถิ่น ประชาขนทั่วไป จนถึงรัฐบาล มีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดี จนสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ในพิธีสำคัญของทางราชการ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ทำรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าจังหวัด ดังกล่าวข้างต้น

ประการสำคัญ หอเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ นับเป็นหอเฉลิมพระเกียรติแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ก่อสร้างตรงบริเวณพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมบำรุงขวัญทหารชายแดน ในพื้นที่ทุรกันดาร และห่างไกล และทรงประทับแรมในกระโจมที่กองบัญชาการทหารสูงสุดจัดถวาย ท่ามกลางสถานการณ์สงครามเย็นระหว่างโลกค่ายเสรีประชาธิปไตยกับโลกค่ายคอมมิวนิสต์ในขณะนั้น อันแสดงถึงความมีน้ำพระทัยที่เด็ดเดี่ยวและมีพระเมตตาต่อพสกนิกรของพระองค์ จึงสมควรที่คนไทย โดยทั่วไปจะได้รับทราบพระเกียรติคุณในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งในหลายประวัติศาสตร์ เพื่อร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณและร่วมกันถวายความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้

   สุดท้ายนี้ ขอชื่นชมชาวจังหวัดนครพนมที่คิดรังสรรค์โครงการ"หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี" เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ประการสำคัญ  นับเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการปฏิบัติจริงไว้ให้เป็นที่ปรากฎยังอนุชนรุ่นหลังสืบไป.
 
หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรีจังหวัดนครพนมเรียบเรียงโดย ชวลิต วิชยสุทธิ์
www.youtube.com/watch?v=wrqMTuF2FdY&feature=youtu.be


ที่มา : www.komkhao.com