เข้าใจอนาคต เข้าใจประชาชน เข้าใจวิธีทำ …

การแจกเงินไม่ได้เปลี่ยนต้นเหตุของปัญหา ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไป
คนที่จะมาแก้เศรษฐกิจได้ ต้องมี 3 อย่าง: เข้าใจอนาคต เข้าใจประชาชน และเข้าใจวิธีทำ

เลิกรีดภาษี  เร่งสร้างโอกาส  หันมาสร้างรายได้

เลือกพรรคเพื่อไทย หัวใจ คือ ประชาชน