สองทัศนะ : รัฐธรรมนูญ 60


1.รัฐธรรมนูญประกาศใช้พรรคพร้อมเลือกตั้งอย่างไร เตรียมคนอย่างไร

วันนี้พรรคยังไม่สามารถทำกิจกรรมใดๆ ได้ ฉะนั้นการคัดเลือกตัวบุคคลเรายังไม่ได้ดำเนินการอะไร แต่หัวใจสำคัญของผู้แทนราษฎรก็คือต้องนั่งอยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชน ต้องเข้าใจปัญหาความรู้สึกและความต้องการของพี่น้องประชาชน ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่จะอาสาตัวเองมาเป็นผู้แทนราษฎรคือจะต้องไปคลุกคลีกับพี่น้องประชาชน ถ้าเขาคลุกคลีและพี่น้องประชาชนรู้จักเขา เข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชน สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนได้ก็จะเป็นผู้มีโอกาสได้รับเลือก สิ่งสำคัญที่สุดถ้าพรรคเพื่อไทยเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งเราก็จะเป็นไปตามกระบวนการและยอมรับในระบบ ไม่ปล่อยให้การคิดนอกระบบ และการคิดที่ไม่เป็นไปตามกฎกติกามาครอบงำหรือผลักดันให้เราเดิน กล่าวคือเราจะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมที่ทั่วโลกยอมรับ

2.จะมีนโยบายพรรคอย่างไร

เราเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งถ้ามีข้อห้ามหรือข้อจำกัดในการนำเสนอนโยบายมากๆ

ปัญหาที่จะตามมาคือ ปัญหาของประชาชนจะไม่ได้รับการแก้ไข แล้วเราจะอยู่กันได้อย่างไร ฉะนั้นหัวใจการทำนโยบายของเราคือการตอบสนองการแก้ปัญหาของประชาชน หาทางออกคลี่คลายปัญหาของประเทศให้ได้ แต่จะทำได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นกับกติกาที่จะออกมา ซึ่งเราเป็นห่วงว่าถ้าหากกติกาที่ใช้ไม่ยืดหยุ่นหรือเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาและแข่งขันกับคนอื่นได้ การลงทุนของต่างประเทศก็จะไม่มี ดังนั้นจึงเกิดปรากฏการณ์ที่นักลงทุนหลายส่วนไปจับมือกับเพื่อนบ้านในการทำธุรกิจ เพราะเพื่อนบ้านเขามีกฎกติกาที่ยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถทำให้การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทำได้ดีกว่า

3.สิ่งที่กังวลใจและเป็นห่วงในรัฐธรรมนูญ

สิ่งที่กังวลและเป็นห่วงในรัฐธรรมนูญก็คือเรื่องกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหลาย และแนวทางที่พยายามกำหนดทิศทางของประเทศโดยเฉพาะเรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด และดูในรายละเอียดภายใต้กรอบที่เขาเขียนไว้ให้เดิน เป็นเจตจำนงของผู้มีอำนาจ แต่มันไม่ค่อยสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งต้องการความยืดหยุ่นและทันกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ วันนี้อย่าไปพูดถึง 20 ปีเลย แค่ 5 ปีข้างหน้าเรายังคาดการณ์อะไรไม่ค่อยถูกต้อง แม้กระทั่งการคาดการณ์เศรษฐกิจรายปีที่ทำอยู่ เรายังไม่สามารถทำได้ถูกต้องและแม่นยำ ฉะนั้นมันฟ้องว่ายิ่งวางกรอบมาก การแก้ปัญหาก็จะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้น้อย ซึ่งโลกภายนอกเขาปรับตัวกันอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ควรจะดึงการมีส่วนร่วมของคนทุกฝ่ายให้มากขึ้นเพื่อจะได้ช่วยกันดูแลให้แผนงานต่างๆปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงประเทศจะได้ไม่เสียโอกาส

4.คาดหวังที่นั่งในสภาฯ อย่างไรบ้าง

เร็วเกินไปที่จะมาคุยกันในประเด็นนี้และคนที่จะทราบและตอบได้ดีที่สุดคือประชาชน และเร็วเกินไปที่จะพูดว่าเราจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้าน ซึ่งความจริงพรรคการเมืองพร้อมทำได้ทุกหน้าที่ ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนมอบความไว้วางใจให้เราไว้อย่างไร หากเสียงไม่เพียงพอ เราจะเป็นฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างถูกต้องเหมาะสม เข้มข้นเพื่อให้ประเทศมีทางเดินที่สามารถเกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด สุดท้ายขอฝากว่าการมุ่งเดินหน้าให้สังคมไทย ก้าวสู่ความสงบสุข สันติ มีความปรองดอง มีความเป็นประชาธิปไตย และมีหลักประกันในสิทธิ เสรีภาพของทุกคน เป็นความปรารถนาของพรรคเพื่อไทย และที่สำคัญต้องยึดมั่นในหลักนิติธรรม มุ่งอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดขึ้น สังคมไทยจึงจะสามารถฝ่าพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแท้จริง เราเสียเวลามามากแล้วกับความขัดแย้งที่ไม่รู้จักจบและการไล่ล่าฝ่ายตรงข้ามที่ไม่จบสิ้น สังคมไทยควรหยุดสังเวยอคติต่างๆเหล่านี้ได้เสียที สิ่งนี้คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญกว่าการมุ่งเอาชนะคะคานกันในทางการเมือง


ที่มา นสพ. เดลินิวส์ 8 เม.ย. 2560

1.  Now that the Constitution is in place, how is the Party preparing for the election?

As of now, the Party hasn’t been able to take up any activities, we haven’t done anything about selecting who to stand for election yet.  The important thing is, the MPs should be someone who can win the hearts of the people and understand their needs.  Therefore, those who want to volunteer to run for election should be able to mingle with the people so that the people get to know them and they will understand the people’s needs and be able to reflect on the people’s problems.  Most importantly, if Pheu Thai Party enters the race, we will play by the rules and will not allow external influences that are out of line with regulations to pressure us.  We will be true to the democratic principles and the accepted international rule of law.

2.    What will be the Party’s policies?

We will be “people-centric”.  If, however, there are too many restrictions to our the recommendations given, the problems will not be solved. So how can co-existence take place?  For us, the heart of the matter in drawing up our policies is to respond to help solve the people’s problems, but just how much we will be able to do will be up to the regulations in place. Our concern is that if the regulations are not flexible or are not keeping up with the times, then problems cannot be solved and our country will not be able to compete with the rest of the world.  There will be no foreign investments.  That’s why we see many investors joining hands with the neighboring countries to invest there.  This is because these neighboring countries have flexible regulations which pave the way for economic development.

3.   What are your concerns for the Constitution?

We’re concerned about the organic laws and the attempts to lay down the 20-year national strategic plan which we will have to closely monitor.  Looking at the details of the framework, we see that it is set out for those in power but it does not keep up with the changing times of today's world which require flexibility to adapt to changes.  Let's not talk about 20 years, even for the next 5 years we are not able to accurately predict what will happen.  We are not even able to correctly anticipate the economic situation on a year to year basis.  And it goes to show that the more regulations are being introduced, the more difficult it will be to solve the problems and to keep up with the changes all around us as the world is constantly changing.  Therefore, there should be more involvement from all parties so that everyone will be able to help monitor the plans and to adapt quickly to changes so that our country will not lose out on opportunities.

4.    How many seats do you expect the Party will get ?

It's too early to be talking about this.  Only the people know best.  It is also too early to be saying we are going to be the government or the opposition, as political parties should be ready to take up the responsibility in whatever role they are given and it depends on how the people will place their trust in us.  If we don't get enough votes, then we will be an able opposition who will do effective audit on the government so that the country can move forward with transparency, for the good of the people.  Finally, I would like to say that it is Pheu Thai Party's aspiration to see that the Thai society move forward toward peace, unity, democracy and having guaranteed rights for the individual freedom.  More importantly, we must adhere to the rule of law and be dedicated to ensure that there is justice for all so that the Thai society can truly overcome all obstacles.  We have wasted a lot of time in the never-ending conflicts and in hunting down the oppositions.  The Thai society should put an end to victimizing prejudice.  This will lead to a new beginning which will be more important that political competitions.