"ยึดมั่นกติกา รักษาประชาธิปไตย"

ข้อมูลทั่วไป

       “พรรคเพื่อไทย” ก่อเกิดขึ้นด้วยความเชื่อมั่นและยึดมั่นที่มีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในห้วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งทางสังคมที่ต่อเนื่องยาวนาน ประชาชนตกอยู่ในภาวะระส่ำระสาย แบ่งแยกฝักฝ่าย ไร้สิ่งยึดเหนี่ยว อีกทั้งสถาบันพรรคการเมืองถูกทำให้อ่อนแอลงจนถูกสรุปว่าไม่สามารถเป็นที่พึ่งพิงให้แก่ประชาชนได้ ในห้วงเวลานั้นจึงเกิดการรวบรวมคนไทยจากทุกภาคส่วน ร่วมกันระดมสติปัญญาเพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองในชื่อ “พรรคเพื่อไทย” มุ่งเน้นความเชื่อมโยงใกล้ชิดประชาชน รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และนำมาแก้ไขอย่างเร่งด่วน ผ่านทางการกำหนดนโยบายทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว โดยอาศัยศักยภาพและภูมิปัญญาของคนไทยทั้งชาติ ร่วมกันฟื้นฟูให้ประเทศชาติกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งสิทธิเสรีภาพ ภราดรภาพแห่งปวงชนชาวไทยทุกคน และความเท่าเทียมกันภายใต้กฎเกณฑ์และกติกาเดียวกัน   “พรรคเพื่อไทย” เดินหน้าเพื่อปัจจุบันที่มั่นคงและอนาคตที่มั่งคั่งของประเทศชาติและประชาชนไทยทุกคน