"ความสำเร็จในอดีตเกิดขึ้นได้เพราะการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย"

4 มกราคม 2562