การเดินทางจากเส้นเลือดใหญ่ ถึงเส้นเลือดฝอย ถึงบ้านคนให้ได้ ถึงที่ทำงานให้ได้ ถึงที่เรียนให้ได้ สร้างเมืองเดินได้

28 กุมภาพันธ์ 2562