"7พรรคฝ่ายค้านจะผนึกพลังสื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ถึงผลเสียของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ให้ประชาชนเข้าใจความจำเป็นที่ต้องแก้ไข..

21 กรกฎาคม 2562