“กระทรวงศึกษาธิการต้องปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการสื่อสารก่อนไวยากรณ์ และใช้สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลผ่านอินเทอร์เน็ตขนานใหญ่ รวมถึงพัฒนาครู

7 ตุลาคม 2562