“หลังเลือกตั้งบรรยากาศน่าจะดีกว่านี้ ประชาชนควรมีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมากกว่านี้ ซึ่งวันนี้ทุกภาคส่วนกำลังระดมความคิดเห็นเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด

8 ตุลาคม 2562