“รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ บริหารประเทศล้มเหลวมาตลอด 5 ปี ก่อหนี้อย่างมโหฬาร ต้องกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณรายจ่ายของประเทศ...

21 ตุลาคม 2562