“โลกเปลี่ยนไป การเมืองแบบเดิมไม่ตอบโจทย์ ผู้นำยุคใหม่ต้องเข้าใจและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง จะดีหรือซื่อสัตย์อย่างเดียวไม่เพียงพอ ...

23 พฤศจิกายน 2562