“รัฐธรรมนูญที่มาจากเผด็จการ ย่อมตอบสนองผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องเท่านั้น เราต้องร่วมกันแก้รัฐธรรมนูญลายพราง ให้เป็นรัฐธรรมนูญของคนไทยทั้งประเทศ”

9 ธันวาคม 2562