“ประเทศไทยควรมีรัฐธรรมนูญที่ส่งเสริมให้ประเทศเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความผาสุขบนสิทธิเสรีภาพอย่างแท้จริง ไม่ใช่มุ่งเน้นการสืบทอดอำนาจ...

9 ธันวาคม 2562