“รัฐบาลที่ขาดประสิทธิภาพในการบริหาร รัฐบาลที่ทำลายหลักการและมาตรฐานความยุติธรรมทุกระบบ และไม่เคยเห็นความทุกข์ของประชาชนอยู่ในสายตา

16 ธันวาคม 2562