นโยบาย

ต้านยาเสพติด

HIGHLIGHT

“ปราบปรามผู้ผลิตและผู้ขาย” “เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย” 

 

  • ยาเสพติดกับเพื่อไทยอยู่ร่วมกันไม่ได้ “ปราบปรามผู้ผลิตและผู้ขาย” อย่างเต็มรูปแบบเพื่อคืนชีวิตพี่น้องลูกหลานกลับคืนสู่ครอบครัว 
  • เปิดการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน เพื่อเข้าจัดการทำลายแหล่งผลิตยาเสพติดอย่างถาวร 
  • เร่งพัฒนาเศรษฐกิจแนวชายแดน สร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ สร้างทางเลือกให้ประชาชน เพื่อดึงคนออกจากวงจรการค้ายาเสพติดอย่างถาวร  

“เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย” บำบัดผู้ติดยาเสพติดอย่างทั่วถึง นำการบำบัดทางจิตวิทยาที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการกลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้ง  ทำให้ผู้ป่วยกลายเป็นผู้สร้างโอกาส สร้างรายได้แก่ครอบครัวอย่างมั่นคง

SHARE