“พลภูมิ”คว้าชัย นั่งประธานสภาวัฒนธรรมกทม.เตรียม ผลักดัน 50 เขต 50 ซอฟต์เพาเวอร์สร้างกรุงเทพฯมั่งคั่ง ยกระดับวัฒนธรรมไทยสู่ระดับโลก

ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการสภากรุงเทพมหานครชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมี นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

ในที่ประชุมมีผู้ถูกเสนอให้ลงรับเลือกตั้งประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 คน คือ นายพลภูมิ  วิภัติภูมิประเทศ ,นางศศิชา นิยมสันติ และ นางนฤมล เลี้ยงรักษา ดำเนินการเลือกโดยประธานสภาวัฒนธรรมเขต จำนวน 50 เขต และเครือข่ายทางวัฒนธรรมระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครจำนวน 1 เครือข่าย

ที่ประชุมเสียงข้างมากมีมติเลือก นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ  เป็นประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร คนใหม่ และหลังจากนี้จะได้มีการคัดเลือกตำแหน่งกรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร จำนวน 51 คน เพื่อจะดำเนินการเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมต่อไป

นายพลภูมิ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เลือกให้ตนเองเข้ามาทำหน้าที่ในครั้งนี้ ตนพร้อมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมกับที่ประธานสภาวัฒนธรรมเขตและเครือข่ายวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครได้ให้ความไว้วางใจ โดยยืนยันจะเร่งผลักดันโครงการ 50 เขต 50 ซอฟต์เพาเวอร์สร้างกรุงเทพฯมั่งคั่ง โดยนำต้นทุนทางวัฒนธรรมทุกอย่างที่มีอยู่ มาต่อยอดกับไอเดียที่สร้างสรรค์ ร่วมกับความรู้และเทคโนโลยี เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้พี่น้องได้จริง ขับเคลื่อนวัฒนธรรมในทุกระดับให้ก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป