เพื่อไทยเรียกร้องให้ยุติการคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาขน

                                    คำแถลงของพรรคเพื่อไทย

              เรื่อง เรียกร้องให้ยุติการคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาขน

                                                 ___________________

       สืบเนื่องจากกรณีที่ คสช. สั่งการควบคุมตัวนายประวิตร โรจนพฤกษ์
นักข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์เนชั่น นายพิชัย นริพทะพันธุ์ และนายการุณ โหสกุล
สมาชิกพรรคเพื่อไทย โดยได้มีการกักตัวเพื่อปรับทัศนคติ ให้เหตุผลเพียงว่า บุคคลดังกล่าวได้ให้ข้อมูล
สัมภาษณ์และแสดงข้อคิดเห็นที่ไม่เป็นไปตามประกาศ คสช.
และอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ และยังมีกลุ่มบุคคลเข้าทำร้ายร่างกายนายวัฒนา
เมืองสุข สมาชิกพรรคเพื่อไทย ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ รวมทั้งเหตุการณ์เมื่อวันที่
6 กันยายน 2558 ที่มีการควบคุมตัวนายพริษฐ์ ชิวารักษ์นักเรียนชั้น
ม.5 และเลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ไปยังสถานีตำรวจ สน. ปทุมวัน
เหตุผลเพียงการยื่นป้ายแสดงความคิดเห็นต่อหน้านายกรัฐมนตรี

      พรรคเพื่อไทยเห็นว่าการใช้อำนาจพิเศษนี้เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างรุนแรง
ซึ่งพรรคฯ ไม่อาจเห็นด้วยกับการใช้อำนาจดังกล่าว
เพราะการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ตราบเท่าที่มิได้มีการกระทำที่ชี้นำไปสู่การยุยงหรือปลุกระดมให้เกิดความรุนแรง

นอกจากนั้น การกระทำของฝ่ายผู้มีอำนาจเช่นนี้
ยังขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4 ซึ่งพลเมืองไทยทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้
และตามพันธกรณีในเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมกับสหประชาชาติ

       ดังนั้นการปฏิบัติและการกระทำที่เกิดขึ้นทั้งหมดดังกล่าว
จึงเป็นการกระทำซึ่งกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน พรรคฯ จึงขอแถลงดังนี้

1.  ขอให้ยุติการคุกคามสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่ออกมาแสดงความคิดเห็น
ไม่ว่าทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ด้วยการใช้อำนาจพิเศษทุกรูปแบบ
หากเห็นว่าการกระทำใดเป็นการผิดกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นใช้บังคับ ก็ขอให้ใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมปกติ
ดำเนินการ

2.  ขอให้ปล่อยตัวบุคคลที่ถูกควบคุมตัวดังกล่าวโดยทันทีและปราศจากเงื่อนไขใดๆ
 และยุติการใช้อำนาจพิเศษใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอีกต่อไป

3.  ยกเลิกคำสั่งและประกาศที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อให้เกิดการระดมความเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวางต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศด้านต่างๆ
และไม่ควรเอาประเทศและประชาชนเป็นตัวประกันในการลองผิดลองถูกอีกต่อไป ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วย

4.  ขอให้ยุติการปิดโอกาสประชาชนที่เห็นต่าง
และเปิดใจกว้างยอมรับข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะของบุคคลในภาคส่วนต่างๆ
โดยไม่มองอย่างอคติว่าบุคคลนั้นต้องการทำลายความมั่นคงและความอยู่รอดของรัฐบาล หรือเป็นฝ่ายการเมืองฝั่งตรงข้าม

5.  ต้องเร่งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว
และเร่งดำเนินการทุกอย่างเพื่อคืนประชาธิปไตยพร้อมจัดให้มีการเลือกตั้งภายใต้กติกาที่มีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมโดยเร็วต่อไป
เพื่อสร้างการยอมรับจากนานาประเทศ

                                                               พรรคเพื่อไทย

                                                             15 กันยายน 2558