นาย ณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช

ตำแหน่ง นายทะเบียนพรรค

ประวัติการศึกษา:

– ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
– ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
– ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

ประสบการณ์การทำงาน

– ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
– ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
– คณะทำงานนายกรัฐมนตรี (น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
– ผู้ช่วยผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทย