นาย ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์

ตำแหน่ง เหรัญญิกพรรค เขต 3 จังหวัด เพชรบูรณ์

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทำงาน
– สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 สมัย
– เลขานุการรองประธานรัฐสภา
– ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
– เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
– ผู้ช่วยเลขาธิการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎ