นาย พลนชชา จักรเพ็ชร

ตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค

ประวัติการศึกษา:

– ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
– ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร
– ปริญญาโท ด้าน Foreign Service มหาวิทยาลัย Georgetown สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน:

– คณะทำงานฝ่ายการเมืองและนโยบาย สำนักเลขาธิการพรรค
– ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
– เจ้าหน้าที่ฝึกงาน สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา
– ผู้ช่วยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ