“นิรมิต สุจารี” ชี้ รัฐธรรมนูญ 60 มีข้อบกพร่องเยอะ ทำเศรษฐกิจแย่

นายนิรมิต สุจารี ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย อภิปรายรายงานการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. ก่อนรับหลักการ ว่ารัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดที่กำหนดอำนาจรัฐไว้ และกำหนดความสัมพันธ์องค์กรต่างๆ เพื่อจะได้มีการควบคุมตรวจสอบถ่วงดุลกัน เพราะการใช้อำนาจรัฐต้องมีการตรวจสอบ เป็นกฎหมายสูงสุดที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และผลประโยชน์ของประชาชน ไม่มีกฎหมายอื่นใดมาขัดแย้งได้ แต่รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ยังมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข เพราะคุ้มครองสิทธิของคนบางกลุ่มบางพวกเท่านั้น ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชน รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ทำให้เศรษฐกิจแย่ ประชาชนเดือดร้อนถ้วนหน้า ชาวไร่ชาวนาไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และมีข้อบกพร่องที่สำคัญที่สุด คือ การไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม

นายนิรมิต กล่าวต่อว่า ขอชื่นชมองค์กรภาคประชาชนที่ได้เสนอแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นทางออกให้กับประเทศ ซึ่งเห็นด้วยกับแนวทางร่างฯ ของภาคประชาชน เพราะมีการเสนอยกเลิกมาตรา 272 ปิดทางนายกฯคนนอก ซึ่งนายกฯควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชน , นายกฯต้องเป็น ส.ส. ยกเลิกระบบแคนดิเดตนายกฯ โดยให้ประชาชนเป็นคนเลือก , ยกเลิก ส.ว. 250 คน แล้วให้ ส.ว. ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน และยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี