ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่แสดงเจตจำนงสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7