“ลดาวัลลิ์” จี้ พม. เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ผิดหวังผ่านมา 18 ปี ผ่านเกณท์แค่ 868 ตำบล

(30 ม.ค. 62) นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า รู้สึกผิดหวังมากที่การบริหารงานตลอด 18 ปีที่ผ่านมา ไม่ สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนซึ่งเป็นหน่วยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ครบทุกตำบลทั่วประเทศตามเป้าหมาย

นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเริ่มโครงการมาตั้งแต่ก่อตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อปี 2545 มาจนถึงวันนี้นับเป็นเวลานาน 18 ปีแล้ว แต่ทราบข้อมูลว่า จากจำนวนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนทั่วประเทศ 7,133 แห่ง แต่มีประสิทธิภาพเพียงแค่ 868 แห่งเท่านั้น ยังมีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพมากถึง 6,265 แห่ง ทั่วประเทศ ไม่ทราบว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรจึงทำให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอีกจำนวนมากเช่นนี้ หรือเป็นเพราะว่าขาดการให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาสถาบันครอบครัวในระดับชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำในทุกชุมชน ซึ่งประชาชนจะเป็นผู้รู้ข้อมูลดีที่สุดว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับประชาชนในหมู่บ้านในตำบลของตนเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งกลุ่ม LGBT หรือผู้มีความหลากหลายทางเพศ ประชาชนย่อมรู้ดีว่ามีปัญหาสังคมใดบ้างเช่นปัญหาเด็กเร่ร่อน การแพร่ระบาดของยาเสพติด การตกงานว่างงานและความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น จะได้รีบเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

นางลดาวัลลิ์ กล่าวอีกว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้มีประสิทธิภาพแต่ได้รับงบประมาณจำนวนน้อยมากในแต่ละปี ทั้งๆที่ การพัฒนาสถาบันครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติ ตนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลมองเห็นความสำคัญการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ซึ่งเป็นฐานรากของการพัฒนาสังคมโดยรวม หากรัฐบาลเห็นความสำคัญก็ควรจะเพิ่มงบประมาณให้ตามแผนงานที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ นำเสนอ ทราบมาว่าทางกระทรวงเสนอของบประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี แต่ได้รับการจัดสรรให้แค่ 50 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งเป็นเงินจำนวนน้อยมากที่ใช้เพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นเข้มแข็งและเป็นเกราะป้องกันภัยสังคมให้กับประชาชน