นาย จเด็ศ จันทรา

ตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค

ประวัติการศึกษา:

– ตรี-โท การบริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์การทำงาน:

– เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร