นาย องอาจ วงษ์ประยูร

ตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรค เขต 3 จังหวัด สระบุรี

ประวัติการศึกษา

– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

– สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี