ศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทย เรียกร้อง รัฐบาล เร่งจัดตั้ง คกก.บริหารวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

ศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3 กรณีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ระบุว่า จากแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ของศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทย ซึ่งได้เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการฯ 2 ชุด คือ คณะกรรมการเกี่ยวข้องกับการรับ-ส่ง ต่อผู้ป่วย และ คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดหา จัดสรรเครื่องมือทางการแพทย์ ไปแล้ว ซึ่งเราได้ติดตามการทำงานของรัฐบาลพบว่า ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการรับ-ส่งผู้ป่วยไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการในด้านการจัดหา จัดสรรเครื่องมือแพทย์ จนพบว่า สถานพยาบาลของรัฐหลายแห่งต้องพยายามช่วยเหลือตัวเอง และขอความช่วยเหลือจากประชาชน ดังเช่นข่าวของ โรงพยาบาลราชวิถีที่แสดงความกังวลในการขาดวัสดุ อุปกรณ์ จนต้องชักชวนประชาชนให้ร่วมด้วยช่วยกันบริจาค เป็นต้น  

ศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทย จึงขอเรียนเสนอและยืนยันความจำเป็นต้องมีมาตรการการบริหารวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นการเฉพาะด้าน โดยดำเนินการ ดังนี้  

1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ โดยมอบอำนาจหน้าที่ให้สามารถจัดหา สำรวจ จัดสรร และดำเนินการใดๆเพื่อให้สถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชนมีวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์เพียงพอ 

2. รัฐบาลต้องสั่งให้ทุกภาคส่วนรายงานการสำรองวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคโควิด-19 เข้าสู่คณะกรรมการฯ เพื่อการบริหารวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ 

3. ปลดล็อกกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎใดๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคโควิด-19 อาทิเช่น หน้ากาก N95 น้ำยาสำหรับตรวจหาเชื้อและชุดตรวจคัดกรองไวรัส เป็นต้น 

 

4. ปลดล็อกกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎใดๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณของสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สถานบริการเหล่านั้นสามารถนำงบประมาณที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน งบสวัสดิการ งบเงินอุดหนุน แม้กระทั่งเงินรับบริจาค มาใช้ในการดำเนินการป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคโควิด-19 ได้อย่างคล่องตัว 

 

5. รัฐบาลต้องแปลงงบประมาณในด้านอื่นๆที่ไม่เร่งด่วนมาสู่การสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุม รักษาโรคโควิด-19 โดยทันทีซึ่งต้องพิจารณารวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องการสนับสนุนภาคธุรกิจให้สามารถรักษาการดำเนินกิจการในระยะนี้ไปพร้อมด้วย 

 

ศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทย ขอแสดงความห่วงใยอย่างลึกซึ้งต่อปัญหาการเตรียมการในเรื่องการบริหารวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขของเรา